علوم قرآنی

 

نمونه طرح درس                          پیامهای آسمانی                              پایه اول راهنمایی

 

درس5  ستون دین

*اهداف کلی: شناخت واجبات وارکان نماز

*اهداف جزئی –

ارزش نماز رابشناسد

بداند درچه صورت نماز باطل  می شود

درچه صورت می توان نماز را شکسته خواند

چه موقع نماز دورکعتی وچه موقع نماز های سه رکعتی وچهار رکعتی می خوانیم

ارزش نماز ازنظر پیامبر(ص)   چیست

از نماز ظهر عا شورای امام حسین (ع)ویارانش چه می آموزیم

چگونه می توان احکام نماز رایاد گرفت

چه دعاهایی می توان در قنوت خواند

*ارزشیابی ورودی:

*شروع تدریس

*مدت تدریس :45 دقیقه

*ارزشیابی تشخیص هنگام تدریس

*روشهای تدریس:

بارش فکری- پرسش وپاسخ وغیره

* ارزشیابی پایانی بعد از تدریس

*ارزشیابی رفتاری که از دانش آموزان دراین خصوص انتظار می رود

 نماز را بدرستی بخواند

از نماز ظهر عا شورای امام حسین (ع) درس گرفته ودر هر شرایط نماز را درست وبموقع بخواند

ارزش نماز رابداند وبه نمازبیشتر اهمیت دهد

بفهمد که برای چه نماز می خواند

تشخیص دهدکه چه موقع نماز دورکعتی ویا سه رکعتی و... می خواند

بفهمد که چه وقت می توانیم نماز شکسته بخوانیم

دعاهایی که در قنوت ها خوانده میشودرابشناسد

*وسایل مورد نیاز تدریس

گچ- تخته در صورت امکان رایانه ویا  ویدئو پروژکتور و CD آموزش احکام

*فعالیت های مکمل: فعالیت های کلاسی بیشتر بدانیم

*فعالیت های فوق برنامه : روزنامه دیواری- عکس-دررابطه بانماز-احادیث از امامان وپیامبر  درخصوص نماز- خواندن نماز وبجاآوردن واجبات بدرستی که منجر به حیطه رفتاری دانش آموز دررابطه با درس گردد.

 

 

نمره کتبی 8 نمره ونمره مکمل فوق برنامه 12 نمره مجموع دو نمره 20نمره

باسمه تعالی

نمونه ای از طرح درس روزانه

 پیامهای آسمانی          پایه اول راهنمایی            درس دوم   من می توانم

 

*اهداف کلی

 

نشانه های محبت چیست؟

آشنایی با تفاوت انسان وحیوان

چگونه می توان از خداوند شکرگزاری کرد

آشنایی با کلمه رشد

*اهداف جزئی

شناخت توانایی های ما(رشد جسمی –رشد عقلی- رشد اخلاقی)

راه شکر گزاری از نعمت های خداوند بوسیله نعمت چشم- گوش- عقل- هوش و…

ارتباط هرسه رشد جسمی وعقلی واخلاقی با هم-

چگونه می توان با استفاده از یک رشد به رشد دیگر کمک کرد.

 

*شروع تدریس

*مدت زمان تدریس : 45 دقیقه

*وسایل مورد نیاز : گچ تخته – ماژیک کتاب- درصورت امکان CDدررابطه با درس ورایانه – ویدئو پروژکتور

*روش های تدریس: گروهی پرسش وپاسخ- بارش فکری وغیره

* ارزشیابی تشخیص هنگام درس

*ارزشیابی پایانی بعد از تدریس

* فعالیت های مکمل : فعالیت های کلاسی داخل کتاب ومطالب بیشتر بدانیم

* فعایت های فوق برنامه : انواع روزنامه دیواری – عکس- نقاشی – اخلاق ورفتاری که نشان بدهد دانش آموز درس را فهمیده ودر زندگی روزمره بکار می گیرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ساعت 17:17  توسط زهرا  |